Polityka prywatności


 • Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Avaldi S.C.
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Avaldi S.C. w celu prowadzenia sklepu internetowego avaldihome.pl, a w szczególności:
 • Avaldi S.C. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
 • Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.
 • Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres sklep@avaldihome.pl.
 • Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Sklepu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 • Avaldi S.C. wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:
 1. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
 2. marketingu usług świadczonych przez Avaldi S.C.,
 3. obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu),
 4. logowania do Konta (tj. podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat),
 5. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 6. przesyłania przez Spółkę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter),
 7. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 8. zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu,
 9. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 10. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu,
 11. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
 12. zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.
 13. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 14. dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 15. tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 • Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 • Spółka oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Avaldi S.C. na konto e-mail: sklep@avaldihome.pl
 • Jednocześnie Avaldi S.C. oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 • Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.